IES Plurilingüe 'RAFAEL DIESTE' é centro Mus.e


mércores, 23 de maio de 2018

SOLICITUDES FONDO SOLIDARIO LIBROS TEXTO E AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR 2018-19

Aberto o prazo para a solicitude do fondo solidario de libros de texto e axudas para o material escolar do curso 2018-19.
Información e aplicación para solicitar nas seguintes ligazóns:Prazo do 22 de maio ao 22 de xuño.
(DOG. nº95, 21 maio 2018)


IES PLURILINGÜE RAFAEL DIESTE
Participación no fondo solidario de libros de texto e convocatoria de axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso escolar 2018/2019. DOG Núm. 95 (luns 21 de maio de 2018)
DESTINATARIOS
Todo o alumnado que no vindeiro curso 2018/2019 curse 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO deberá realizar a solicitude, incluso os que teñan materias suspensasantes do 22 de xuño.
Fondo solidario de libros de texto
O alumnado que curse 1º, 2º, 3º ou 4º da ESO recibirá:
- 6 libros para renda per cápita familiar  5.400 €.
- 4 libros para renda per cápita familiar  9.000 €.
Axudas para adquirir libros de texto
-180 € para alumnado con NEAE e renta per cápita familiar  5.400 €.
-104 € para alumnado con NEAE e renta per cápita familiar  9.000 €.
-250 € (ou 6 libros) para alumnado con discapacidade  ao 65%. 250 € para Ed. Especial.
Axudas para adquirir material escolar
- 50 € para o alumnado da ESO con renda per cápita familiar ≤ 5.400€, alumnado con necesidades educativas (NEAE), ou con discapacidade  ao 65% ou de Educación Especial.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Na convocatoria actual poderase realizar a solicitude accedendo á aplicación Fondolibros(https://www.edu.xunta.es/fondolibros), e unha vez teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude, e poderán optar polas seguintes formas de presentación:
Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude (anexo I) e o anexo II e presentaranos no centro, debidamente asinados, xunto coa documentación.
Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. (https://sede.xunta.gal)
Documentación necesaria no caso de presentación no centro educativo:
1. Solicitude (anexo Ie anexo II, unha única solicitude para cada familia con fillos admitidos no mesmo centro.
2. Copia e orixinal do libro de familia.
Documentación complementaria, se procede:
3. Copia e orixinal do certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
4. Copia e orixinal da documentación xustificativa da situación da violencia de xénero no ámbito familiar.
5. Copia e orixinal da resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
6. Copia e orixinal da resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
7. Copia e orixinal do certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.
CALENDARIO
Trámites
Prazo
Observacións
Devolución de libros texto para alumnado que cursou 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO no curso 2017/18
Ata o 25 de xuño. Para as materias suspensas ata que se examine, e como máximo ata o 7 de setembro de 2018
A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para material escolar no curso 2018/19
Presentación solicitudes
Do 22 de maio ata o 22 de xuño de 2018
Os repetidores de 4ºESO terán de prazo 1 mes desde a formalización da matrícula en setem.
Publicación listaxe provisional
12 de xullo de 2018
Haberá dous días para a presentación de reclamacións
Entrega vales de axudas en xuño
Do 16 ao 24 de xullo
Publicación listaxe definitiva
14 de setembro de 2018
Entrega vales axudas en setembro
Do 17 ao 2de setembro de 2018
Entrega de libros de texto
Do 17 ao 28 de setembro de 2018Darase ao alumnado un documento de entrega para ser asinado polo pai, nai, titor/a ou representante legal.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Seguidores